نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی فجهان

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت جهان فولاد سیرجان با نماد فجهان از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۱,۱۴۷,۲۴۹,۶۵۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی گوهران

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد گوهران از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۵۰,۸۸۷,۱۳۲ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی رافزا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت رایان هم افزا با نماد رافزا از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۴۱,۰۳۴,۷۶۰ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی وسرمد

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه سرمد با نماد وسرمد از ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بوده که تعداد ۴۰۱,۱۷۱,۷۳۰ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی وبصادر

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بانک صادرات ایران با نماد وبصادر از ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ بوده که تعداد ۲۱,۶۲۱,۶۲۱,۶۲۲ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی کساپا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سایپا شیشه با نماد کساپا از ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ بوده که تعداد ۱۲۰,۳۷۸,۵۴۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی وحافظ

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه حافظ با نماد وحافظ از ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ بوده که تعداد ۴۲,۵۹۰,۸۰۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی حخزر

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد حخزر از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ بوده که تعداد ۳۰,۳۸۶,۳۴۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا