نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی قشرین

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با نماد قشرین از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ بوده که تعداد ۱۲۸,۰۵۴,۸۳۷ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی وسپهر

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر از ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۲.۰۷.۰۸ بوده که تعداد ۱,۶۵۶,۲۶۴,۵۱۹ سهم برای تحقق

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی کگل

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل از ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ تا ۱۴۰۲.۰۷.۰۵ بوده که تعداد ۱,۱۴۰,۷۷۸,۹۶۶ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی اعتلا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با نماد اعتلا از ۱۴۰۲.۰۶.۰۷ تا ۱۴۰۲.۰۶.۲۶ بوده که تعداد ۱۱۸,۳۴۶,۳۸۴ سهم برای تحقق افزایش سرمایه

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی زنجان

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با نماد زنجان از ۱۴۰۲.۰۶.۰۴ تا ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ بوده که تعداد ۱,۳۵۶,۱۵۱,۷۳۴ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا