نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی فجهان

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت جهان فولاد سیرجان با نماد فجهان از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۱,۱۴۷,۲۴۹,۶۵۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی گوهران

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد گوهران از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۵۰,۸۸۷,۱۳۲ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی رافزا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت رایان هم افزا با نماد رافزا از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۴۱,۰۳۴,۷۶۰ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا