نوین پی سی

افزایش سرمایه ریشمک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ افزایش سرمایه شرکت تولید و صادرات ریشمک با نماد ریشمک از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه آرمان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ افزایش سرمایه شرکت بیمه آرمان با نماد آرمان از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه زنجان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ افزایش سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با نماد زنجان از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ونیکی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با نماد ونیکی از مبلغ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه پکویر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ افزایش سرمایه شرکت کویر تایر با نماد پکویر از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ستران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران با نماد ستران از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه سپرده

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ افزایش سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نماد سپرده از مبلغ

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ومشان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر با نماد ومشان از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه وبیمه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد وبیمه از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه دسبحان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان از مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵,۳۳۰,۰۰۰

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا