نوین پی سی

افزایش سرمایه پکویر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ افزایش سرمایه شرکت کویر تایر با نماد پکویر از مبلغ ۴,۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۶,۵۴۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ستران

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ افزایش سرمایه شرکت سیمان تهران با نماد ستران از مبلغ ۱,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه سپرده

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ افزایش سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با نماد سپرده از مبلغ

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ومشان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر با نماد ومشان از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه وبیمه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد وبیمه از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه دسبحان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان از مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵,۳۳۰,۰۰۰

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه نمرینو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت کارخانجات ایران مرینوس با نماد نمرینو از مبلغ ۱۲۷,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه غکورش

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ افزایش سرمایۀ شرکت صنعت غذایی کورش با نماد غکورش از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه عالیس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت بهار رز عالیس چناران با نماد عالیس از مبلغ ۲,۵۰۰,۱۰۰ میلیون ریال به‌

جزئیات خبر »

افزایش سرمایه ثامان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت سامان گستر اصفهان با نماد ثامان از مبلغ ۲۲۱,۹۴۱ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا