نوین پی سی

عرضه اولیه کتوسعه

نام شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر

نماد: کتوسعه

تابلو: بازار اول فرابورس

صنعت: استخراج سایر معادن

زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۲۱۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۱,۱۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۲۲۰۸۵ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۴۴ سهم

پیمایش به بالا