نوین پی سی

عرضه اولیه پی پاد

نام شرکت: پرداخت الکترونیک پاسارگاد

نماد: پی پاد

تابلو: بازار دوم بورس

صنعت: رایانه وفعالیت های وابسته به آن

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: –

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۵۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: –

دامنه قیمت: از ۴۵۰۰ ریال تا ۵۵۰۰  ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۲۳۷ سهم

پیمایش به بالا