نوین پی سی

عرضه اولیه نخریس

نام شرکت: نخریسی و نساجی خسروی خراسان

نماد: نخریس

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: منسوجات

زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۳۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲۴۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۶۴۳۶۷ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۲۸ سهم

پیمایش به بالا