نوین پی سی

عرضه اولیه ناما

نام شرکت: تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

نماد: ناما

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: خودرو و ساخت قطعات

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: – سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: – سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۴,۵۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۱۰۹۹۳ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: – سهم

پیمایش به بالا