نوین پی سی

عرضه اولیه فن افزار

نام شرکت: توسعه فن افزار توسن

نماد: فن افزار

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن

زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۳۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۱۳۷۸۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۸۳ سهم

پیمایش به بالا