نوین پی سی

عرضه اولیه فنر

نام شرکت: پارس فنر

نماد: فنر

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: خودرو و ساخت قطعات

زمان عرضه: سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۴۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۸۶۱۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۱۹۸ سهم

پیمایش به بالا