نوین پی سی

عرضه اولیه فصبا

نام شرکت: صبا فولاد خلیج فارس

نماد: فصبا

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: فلزات اساسی

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۱۵۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۳۵۹۰۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۴۴ سهم

پیمایش به بالا