نوین پی سی

عرضه اولیه غمایه

نام شرکت: خمیرمایه رضوی

نماد: غمایه

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: محصولات غدایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: – سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: – سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۴۴۶۰۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: – سهم

پیمایش به بالا