نوین پی سی

عرضه اولیه عالیس

نام شرکت: بهار رز عالیس چناران

نماد: عالیس

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زمان عرضه: شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۲۰۰,۰۰۸,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۰۰,۰۰۴,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۵۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۱,۴۲۹,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۱۶۹۲۳  ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۱۲۱ سهم

پیمایش به بالا