نوین پی سی

عرضه اولیه زفجر

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

نماد: زفجر

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: زراعت و خدمات وابسته

زمان عرضه: شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۲۲۵ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۶۲۵,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۱۲۵۴۰  ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۷۰ سهم

پیمایش به بالا