نوین پی سی

عرضه اولیه داتام

نام شرکت: گروه مالی داتام

نماد: داتام

تابلو: بازار دوم بورس

صنعت: سرمایه گذاری ها

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: –

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۱۵۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: –

دامنه قیمت: ۱۵۵۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۹۰۱ سهم

پیمایش به بالا