نوین پی سی

عرضه اولیه حپرتو

نام شرکت: پرتو بار فرابر خلیج فارس

نماد: حپرتو

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: حمل و نقل

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: –

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: –

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۳,۶۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۵۱۹۳ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: –

پیمایش به بالا