نوین پی سی

عرضه اولیه تکاردان

نام شرکت: تامین سرمایه کاردان

نماد: تکاردان

تابلو: بازار دوم بورس

صنعت: فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: – سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۱۲۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: – سهم

دامنه قیمت: از ۵۸۰۰ ریال تا ۷۰۸۰ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۴۱۵ سهم

پیمایش به بالا