نوین پی سی

عرضه اولیه بیوتیک

نام شرکت: آنتی بیوتیک سازی ایران

نماد: بیوتیک

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: مواد و محصولات دارویی

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۶۴,۲۳۲,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۳۲,۱۱۶,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۱۲۸ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۶۴۲,۳۲۰ سهم

دامنه قیمت: ۲۰۵۵۹ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۵۹ سهم

پیمایش به بالا