نوین پی سی

عرضه اولیه بمولد

نام شرکت: مولد نیروگاهی تجارت فارس

نماد: بمولد

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۵۰۸,۲۶۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۳۳۸,۸۴۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۱۳۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۶۸۲۲ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۳۵۳ سهم

پیمایش به بالا