نوین پی سی

عرضه اولیه آردینه

نام شرکت: نشاسته و گلوکز آردینه

نماد: آردینه

تابلو: بازار دوم فرابورس

صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم

تعداد سهام قابل عرضه به صندوق ها: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی: ۶۴ سهم

حداکثر سهمیه هر صندوق: ۲۲۹,۰۰۰ سهم

دامنه قیمت: ۶۵۶۷۳ ریال

تعداد سهام تخصیص یافته: ۳۰ سهم

پیمایش به بالا