نوین پی سی

جریان پول هوشمند سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

جریان پول هوشمند بازار سرمایه در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ به صورت زیر می باشد

ورود پول هوشمند:

شاوان با ارزش معاملات ۱.۱۷۷.۰۸۳ میلیون ریال

ثعمرا با ارزش معاملات ۳۳۱.۲۰۳ میلیون ریال

بنیرو با ارزش معاملات ۳۰۲.۷۱۰ میلیون ریال

خروج پول هوشمند:

ثشاهد با ارزش معاملات ۱.۲۳۷.۸۵۵  میلیون ریال

شبریز با ارزش معاملات ۴۴۶.۰۶۸ میلیون ریال

کاما با ارزش معاملات ۴۲۴.۱۹۲ میلیون ریال

پیمایش به بالا