نوین پی سی

توقف نماد کگهر

در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ نماد کگهر به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف شد.

پیمایش به بالا