(Auto hide) مخفی کردن taskbar در ویندوز

با این آموزش به آسانی می توانید نوار وظیفه (taskbar) را مخفی (Auto hide) نمایید.

ادامه خواندن (Auto hide) مخفی کردن taskbar در ویندوز