اضافه کردن ساعت سایر کشورها به ساعت ویندوز

با این آموزش به آسانی می توانید ساعت (پایتخت) سایر کشورها را به ساعت ویندوز ۱۰ اضافه کنید.

ادامه خواندن اضافه کردن ساعت سایر کشورها به ساعت ویندوز