ریستارت اتوماتیک کامپیوتر

با این آموزش به آسانی می توانید کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که اتوماتیک ریستارت شود.

ادامه خواندن ریستارت اتوماتیک کامپیوتر

خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر

با این آموزش به آسانی می توانید کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که اتوماتیک خاموش شود.

ادامه خواندن خاموش کردن اتوماتیک کامپیوتر