لیست های نامرتب HTML

نحوه استفاده از تگ لیست های نامرتب در HTML بصورت زیر می باشد:

<ul>
<li> لیست نامرتب یک </li>
<li> لیست نامرتب دو </li>
<li> لیست نامرتب سه </li>
<li> لیست نامرتب چهار </li>
</ul>

توجه: برای افزایش فاصله متن لیست شده از ابتدای خط می توان از تگ <ul> استفاده کرد.

شناسه type می تواند دارای مقادیر زیر باشد:

type="disc"
type="circle"
type="square"

از شناسه type هم در تگ ul و هم در تگ li می توان استفاده کرد

تگ WBR

کاربرد تگ WBR در HTML زمانی هست که متن طولانی داریم و نمیخواهیم متن شکسته و به خط بعدی منتقل شود.

<wbr> کلمه طولانی </wbr>

تگ NOBR

کاربرد تگ NOBR در HTML زمانی است که متنی طولانی داریم و میخواهیم متن در یک خط نمایش داه شود و به خط بعدی نرود:

<nobr> متن طولانی </nobr>

تگ PRE

کاربرد تگ PRE در HTML برای نمایش همان مقدار فضای خالی است که در ویرایشگر مشاهده میشود.

<pre> متن </pre>