تگ اندازه فونت

تگ تعیین اندازه فونت درHTML بصورت زیر می باشد:

<font size=”x”> متن </font>

توجه فرمایید که بجای x میتوانید عددی با علامت مثبت جهت افزایش اندازه یا عددی با علامت منفی جهت کاهش اندازه قرار دهید. مانند:

<font size=”+3″> متن </font>

<font size=”-2″> متن </font>