تگ تغییر رنگ

تگ تغییر رنگ متن در HTML بصورت زیر می باشد:

<font color=”colorname”> متن </font>

توجه به جای colorname می توانید نام رنگ مورد نظر خود را به انگلیسی بنویسید یا کد معادل هگزا دسیمال رنگ مورد نظر را قرار دهید. مانند:

<font color=”red”> متن </font>
<font color=”#123456″> متن </font>

تگ اندازه فونت

تگ تعیین اندازه فونت درHTML بصورت زیر می باشد:

<font size=”x”> متن </font>

توجه فرمایید که بجای x میتوانید عددی با علامت مثبت جهت افزایش اندازه یا عددی با علامت منفی جهت کاهش اندازه قرار دهید. مانند:

<font size=”+3″> متن </font>

<font size=”-2″> متن </font>